Se alla

Liberal politik för regional utveckling

Liberalerna vill att fokus ska vara på öka tillväxten i regionen, turismen och utbildningsnivån. För att lyckas med detta behöver regionen samverka kring dessa områden.

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att förutsättningarna finns för att öka tillväxten i Sörmland, satsa på kollektivtrafiken och bostadsbyggandet i samverkan med EU, stat och kommun.
  • Liberalerna ska verka för att turismen i Sörmland ökar. Vi vill både framhäva Sörmlands olika unika besöksmål och underlätta resandet in i länet med tåg, båt, bil och flyg.
  • Liberalerna ska verka för att öka utbildningsnivån i länet i samverkan med kommunerna. En högre utbildningsnivå leder till bättre folkhälsotal, bättre skattekraft och en ökad tillväxt i regionen.

Grundläggande för den regionala utvecklingen är att den ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Sörmlänningarnas behov ska tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjlighet till ett gott liv.

 

En avgörande förutsättning för regional utveckling är att det finns en väl utbyggd infrastruktur. Goda kommunikationsmöjligheter, bra utbildningstillfällen, ett positivt företagsklimat, ett rikt kulturliv och en bred samhällsservice i form av en väl utbyggd offentlig sektor är viktiga beståndsdelar i den sörmländska infrastrukturen. I en alltmer globaliserad värld med regionala tillväxtcentrum som drivkrafter för ekonomin blir tillgång till goda kommunikationer allt mer avgörande. En väl utbyggd kollektivtrafik är av stor betydelse för att underlätta arbets- och studiependling, men även för resor till hälso- och sjukvård, föreningsliv, handel, nöjen och rekreation.

 

Regionen är en drivande motorn för regional utveckling i Sörmland. Liberalerna ser värdet av att regionen, EU, staten och kommunerna samarbetar för att utveckla Sörmland till en av de mest dynamiska regionerna i landet. Vi måste även bli bättre på att utnyttja de stöd för regional utveckling som EU erbjuder.