Se alla

Liberal politik för en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att genusperspektivet uppmärksammas och tillämpas i regionens egen fortbildning och utbildning.
  • Liberalerna ska verka för att kunskapen och kompetensen kring HBTQ-personers hälsosituation stärks inom regionens samtliga verksamheter.
  • Liberalerna ska verka för att kontroll för prostatacancer erbjuds för alla män i Sörmland, samt att den övre åldersgränsen för mammografi avskaffas.

 

Hälso- och sjukvården ska vara likvärdig. Oavsett varifrån du kommer eller vilken samhällsgrupp du kommer ifrån har du rätt till en god och tillgänglig vård. Hälso- och sjukvården har idag brister inom området jämställdhet och jämlikhet. Alla sörmlänningar oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning ska få en jämlik och jämställd vård.

 

Sjukvården bygger i stor uträckning på en manlig norm där mediciner och behandlingar är anpassade till män. Detta leder till att kvinnor erbjuds en kvalitativt sämre vård än män. Många kvinnor har utstått onödigt lidande därför att genusfrågan inte har tagits på allvar.

Vi liberaler kan inte acceptera detta. Det får inte förekomma medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan kvinnor och män. Kvinnor ska inte behöva vänta längre, ordineras billigare mediciner eller bemötas på ett sämre sätt än män. För detta ändamål krävs ett tydligt kvinnoperspektiv inom den sörmländska hälso- och sjukvården. För att ge personalen inom hälso- och sjukvården nödvändig kompetens för att ta sig an genusproblematiken ser vi fortbildning och utbildning som effektiva verktyg.

 

Vård på lika villkor kräver att även att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner bemöts med samma respekt och professionalism som heterosexuella och cis-personer. Vi liberaler ifrågasätter den rådande heteronormen och vill öka kunskapen om de särskilda villkor och förutsättningar som HBTQ-personer bär med sig när de söker vård. För oss handlar det om den enskilde individens frihet och dennes rätt att inte diskrimineras i sitt möte med den sörmländska hälso- och sjukvården.

 

Liberalerna föreslår även att den övre åldersgränsen för mammografin avskaffas. Bara för att du fyllt 75 försvinner inte risken att drabbas av bröstcancer. Liberalerna vill även erbjuda alla män kontroll för prostatacancer för att tidigt upptäcka denna vanliga cancerform hos män.