Se alla

Liberal politik för barn och ungdomars hälsa

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att införa mobila team speciellt anpassade för vård av barn i det egna hemmet.
  • Liberalerna ska verka för att barnakuten har kvälls- och helgöppet.
  • Liberalerna ska verka för att speciella traumateam inrättas för att ge särskilt utsatta barn stöd och hjälp.

Vi liberaler vill att alla barn och ungdomar garanteras en trygg hälso- och sjukvård.  Barnhälsovården, inom närvården, ska vara tillgänglig, flexibel och anpassad efter den enskilde individens behov. Alla barn och ungdomar i Sörmland ska garanteras samma möjligheter till en vård av hög kvalitet

 

För att ge det enskilda barnet möjlighet till trygghet vid sjukhusvistelse, ska det alltid finnas plats för minst en anhörig vid exempelvis övernattning på sjukhus. Dessutom ska möjlighet finnas att erbjuda barn och unga vård i hemmet, utöver den existerande sjukhusvården, genom mobila läkarteam.

 

Samarbetet mellan regionen och länets kommuner avseende barn och ungdomars hälsa ska förbättras. Ett exempel är vikten av att regionen ger utbildningsinsatser riktade till elevhälsa och skolpersonal i samverkan med kommunerna i syfte att upptäcka barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen.

 

Social och ekonomisk utsatthet leder till ohälsa. En grupp som kräver särskild uppmärksamhet är barn och ungdomar som kommer från krigsdrabbade områden. För att vården ska kunna ge dessa individer det stöd de är i behov av krävs en fördjupad kunskap. Därför ska traumateam inrättas, i samverkan med länets kommuner, i syfte att ge särskilt utsatta barn stöd och hjälp.