Se alla

Liberal personalpolitik

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att möjligheten till akademisk specialisttjänstgöring utökas för att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi vill att alla medarbetare ska arbeta på sin högsta kompetensnivå.
  • Liberalerna ska verka för att landstinget skall vara oberoende av hyrpersonal.
  • Liberalerna ska verka för att vårdbiträden införs i landstinget för att avlasta annan vårdpersonal.

Landstingets medarbetare är dess främsta tillgång. I mötet med befolkningen i länet är personalens kunskap, erfarenhet och engagemang grunden för en god välfärd. För Liberalerna är det avgörande att landstinget som arbetsgivare tillgodoser och stimulerar medarbetarnas utvecklings- och ut­bildningsbehov utifrån enskilde individen. Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare där varje anställd bidrar utifrån sina unika förutsättningar och känner arbetsglädje, engagemang och framtidstro. Vi liberaler vill investera i landstingets personal och därmed öka landstinget attraktionskraft som arbetsgivare.

 

För att säkerställa en god kompetensförsörjning och ett tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet ska landstingets som arbetsgivare vara och flexibel och anpassningsbar utifrån medarbetarnas individuella behov. Medarbetarna ska ha goda möjligheter att utveckla sin kompetens och detta ska återspegla sig i lönekuvertet. Ansvar ska flyttas ut i organisationen och beslut ska i största möjliga mån fattas där de ska genomföras. Vi liberaler tror på personalens förmåga att ta eget ansvar över sin arbetssituation och arbetsplats. Detta leder till utveckling på såväl individuell som organisationsnivå.

 

Lika lön för lika arbete är en självklar liberal princip. Löneskillnader som enbart beror på kön får inte förekomma. Lönesättningen ska vara tydlig, jämställd och rättvis. Det ska löna sig att vidareutbilda sig och skaffa speciell kompetens som är till gagn för landstingets verksamhet. Initiativ av denna art ska uppmuntras och ge den anställde ökat ansvar och högre lön, och därför vill Liberalerna utveckla möjligheterna för landstingets personal att utbilda sig akademiskt.

 

Idag går enorma resurser inom hälso- och sjukvården åt till hyrpersonal, personal som ofta arbetade inom landstinget innan de gick över till ett bemanningsföretag. För att säkra kompetensförsörjningen och kontinuiteten inom vården måste landstinget bli oberoende av hyrpersonal. Det är viktigt att se orsakerna till varför viss personal hellre väljer ett bemanningsföretag med en otrygg anställningsform framför landstingets tryggare anställningar. Högre lön och större möjligheter att styra sin arbetstid är viktiga inslag som landstinget måste ta hänsyn till. Vi vill även återinföra vårdbiträden och bygga ut verksamheten med vårdnära service för att avlasta den legitimerade personalen.