Se alla

Liberal miljöpolitik för ett hållbart landsting

Liberalerna vill:

  • Liberalerna ska verka för att införa ozonreningsverk för miljöfarliga medicinrester på våra sjukhus.
  • Liberalerna ska verka för att fortsätta det aktiva arbetet för att fasa ut landstingets användning av fossila bränslen och ersätta dessa med bränslen från förnybara källor.
  • Liberalerna ska verka för att en stor del av den mat som serveras inom landstingets verksamheter ska vara ekologiskt och/eller närproducerad.

Miljöutmaningarna är många och stora. Den globala klimatuppvärmningen och dess problematik är en realitet. Utsläpp av växthusgaser, skogsskövling och balansproblem i de ekologiska systemen har inte bara långsiktigt negativa miljöeffekter utan påverkar även den enskilde individens hälsa och välmående och angår oss alla, oavsett var på jorden vi lever. Vi får inte blunda för de stora utmaningar som vi står inför. Att skydda människans livsmiljö och förvalta den för framtida generationer är en prioriterad fråga för Liberalerna.

 

Landstinget ska arbeta för en modern hållbarhetspolitik. Miljöperspektivet ska lyftas fram och miljöarbetet ska intensifieras. Samarbete mellan folkhälsoarbete och miljöarbete ska utvecklas så att det främjar en långsiktig hållbar utveckling såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Arbetet med att miljöanpassa alla delar av landstingets verksamhet ska fortsätta. Genom en teknikdriven miljöutveckling skapas förutsättningar för att en ökad andel av resandet och transporterna sker med minsta möjliga miljöpåverkan. Landstinget ska fortsätta att prioritera frågor som handlar om energieffektivisering, livsmedel och transporter med fokus på långsiktig hållbarhet. Ett viktigt steg i arbetet med att miljöanpassa landstinget och samtidigt öka kvaliteten för patienter och personal är att satsa på närproducerad och ekologisk mat. Vi vill även se över möjligheterna för att införa ozonreningsverk för miljöfarliga medicinrester på våra sjukhus.

 

Landstinget står inför en stor uppgift att verkställa de investeringar som beslutas.

Upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för att främja hållbarhet, förnyelse, kvalitet och effektivitet i samtliga verksamheter. Upphandlingarna ska följa de inriktningar och beslut som fattas samt genomföras inom givna ramar. Anskaffningar inom landstinget ska så långt som det är möjligt präglas av samordning av upphandlingar och finna lösningar över organisationsgränserna i strävan att hålla kostnaderna nere. Upphandlingar är en av landstingets nio betydande miljöaspekter. För att minska negativ klimatpåverkan ska verksamheterna kontinuerligt och systematiskt ha klimatpåverkande aspekter i åtanke vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster. De ska tydliggöra målvärden och indikatorer avseende upphandlingens miljöprestanda.