Valfriheten för den enskilde individen är central i en liberal hälso- och sjukvårdspolitik. Det är viktigt att det finns ett brett utbud av vårdgivare. Ingen patient ska få höra att den inte har möjlighet att välja vårdgivare, därför krävs det en öppenhet för olika driftsformer. Det centrala är att tillgängligheten är god, bemötandet professionellt och att vården som erbjuds håller en hög medicinsk kvalitet. Vi liberaler är övertygade att privata, kooperativa och ideella aktörer tillför värdefull kompetens och därmed bidrar till att utveckla den sörmländska hälso- och sjukvården. För den som inte vill göra ett aktivt val ska det alltid finnas en väl fungerande offentlig verksamhet av hög kvalitet.

 

Hälsoval Sörmland är en valfrihetsreform där individens eget val styr resursfördelningen till primärvården. Vi liberaler vill under kommande mandatperiod utveckla Hälsoval Sörmland till att omfatta fler områden inom den sörmländska hälso- och sjukvården.

 

Administrativa uppgifter tar alldeles för mycket resurser i anspråk från sjukvårdande personal, det är den direkta patientkontakten som ska prioriteras. Vi liberaler vill säkerställa att Landstinget Sörmland tar fram ett handlingsprogram i syfte att frigöra mer tid för patienten och därigenom öka såväl kvalitet samt utnyttja personalens kompetens på ett bättre sätt.

  • Liberalerna ska verka för valfrihet inom den sörmländska hälso- och sjukvården. Vi vill uppmuntra fler privata vårdgivare att etablera sig som fullvärdiga och kvalitetssäkrade vårdgivare i landstinget. Hälsoval Sörmland utvecklas till att omfatta fler områden inom den sörmländska hälso- och sjukvården.
  • Liberalerna ska verka för att den administrativa arbetsbördan för läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal minskar i syfte att öka deras tid med patienten.
  • Liberalerna ska verka för att de patienter som så önskar ska ges tillgång till eget rum i samband med slutenvård på länets sjukhus.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.