Just nu genomgår regionen en stor omdaning av journalsystemet i och med införandet av Framtidens vårdinformationsstöd. Mycket kommer bli bättre när FVIS är på plats och förhoppningen är att flera föråldrade system kan släckas ned och därmed minska den administrativa bördan ute i verksamheten.

Det finns dock inget av politiken uttalat mål att förenkla i regionens IT-system och säkerställa systemens kompabilitet och funktionalitet med varandra. Helt enkelt, bort med dubbelinmatningar i flera olika IT-system oavsett vilket du använder.

Varje dag ska flertalet uppgifter matas in i olika system inom regionens verksamheter. Journaluppgifter, patientavgifter, diarieföring och inmatning i kvalitetsregister är exempel på uppgifter som görs varje dag i Region Sörmland. Målet måste vara att arbeta bort allt dubbeljobb och skapa resurser till vården.

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna regionfullmäktige besluta;

Att anta målsättningen att alla regionens IT-system ska vara kompatibla med varandra inom tre år.

 

Nyköping den 11 februari 2020

 

Ewa Callhammar (L)